คำคุณศัพท์ い แถว あ

นี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับ หากจะว่ากันไปแล้วคำคุณศัพท์มีมากเหลือเกินต้องศึกษาค้นคว้ากันอีกยาวเลยและต้องศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ
 
แถว あ
 
เสียง あ

青い(あおい)  สีฟ้า สีนํ้าเงิน สีเขียว

空は 青いです。
そらは あおいです。
ท้องฟ้าสีฟ้า 

空は 青くて、とても 綺麗です。
そらは あおくて、とても きれいです。
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า สวยมาก

まだ 青い林檎ですから、まだ 美味しくないと 思います。
まだ あおいりんごですから、まだ おいしくないと おもいます。
เพราะว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ยังไม่สุกดี(ยังเขียวอยู่) คิดว่ายังไม่อร่อย

赤い(あかい)สีแดง

顔が 赤いですよ。
かおが あかいですよ。
(เป็นอะไร)หน้าแดงครับ

この 赤い服は 誰のですか。
この あかいふくは だれのですか。
เสื้อสีแดงตัวนี้เป็นของใครเหรอ

日本語の 先生は 赤い服を 着ている人です。
にほんごの せんせいは あかいふくを きているひとです。
คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือคนที่ใส่เสื้อสีแดง

明るい(あかるい)สว่าง แจ่มใส ร่าเริง

この 部屋は とても 明るいです。
この へやは とても あかるいです。
ห้องนี้สว่างมาก

もう 6時半なのに、外は まだ 明るいですね。
もう 6じはんなのに、そとは まだ あかるいですね。
หกโมงครึ่งแล้วแท้ๆ แต่ข้างนอกยังสว่างอยู่เลยเนาะ

彼女は 明るい人です。
かのじょは あかるいひとです。
เขาเป็นคนร่าเริง

浅い(あさい)ตื้น (ความรู้ ประสบการณ์) น้อย

浅いところで 泳ぎましょう。
あさいところで およぎましょう。
ว่ายน้ำที่ตื้นๆกันเถอะ

この 川は 浅いですから、歩いて 渡りましょう。
この かわは あさいですから、あるいて わたりましょう。
เพราะว่าแม่น้ำนี้ตื้น เดินข้ามกันเถอะ

私の コンピュータ知識は まだ 浅いです。
わたしの コンピュータちしきは まだ あさいです。
ความรู้ของผมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยังมีน้อย

私の チャット歴は まだ 浅いです。
わたしの チャットれきは まだ あさいです。
ประสบการณ์การเล่นห้องสนทนาของผม ยังน้อย

暖かい(あたたかい)(อากาศ)อบอุ่น

今日は 暖かいですから、セーターは 要りません。
きょうは あたたかいですから、セーターは いりません。
เพราะว่าวันนี้อากาศอุ่น เสื้อกันหนาวไม่จำเป็น

今年の 冬は 暖かいですね。
ことしの ふゆは あたたかいですね。
ฤดูหนาวปีนี้อุ่น(ไม่ค่อยหนาว)เนาะ

最近 暖かく なってきましたね。
さいきん あたたかく なってきましたね。
ช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเนาะ

昨日まで 暖かかったのに、急に また 寒く なりました。
きのうまで あたたかかったのに、きゅうに また さむく なりました。
จนถึงเมื่อวานอากาศยังอุ่นอยู่แท้ๆ แต่วันนี้อยู่ๆก็กลับมาหนาวอีก

温かい(あたたかい)(สิ่งของ) อุ่น (รู้สึก)อบอุ่น

何か 温かい物を 飲みたいです。
なにか あたたかいものを のみたいです。
อยากดื่มอะไรอุ่นๆซักอย่าง

彼は 心の 温かい人です。
かれは こころの あたたかいひとです。
เขาเป็นคนใจดี(มีใจที่อบอุ่น)

私は 結婚して、温かい家庭を 築きたいです。
わたしは けっこんして、あたたかいかていを きずきたいです。
ฉันอยากแต่งงานและสร้างครอบครัวที่อบอุ่น

新しい(あたらしい)ใหม่

この鞄は 新しいです。
このかばんは あたらしいです。
กระเป๋าใบนี้ ใหม่

新しい車は どうですか?
あたらしいくるまは どうですか?
รถคันใหม่เป็นยังไงบ้าง

新しいコンピュータを 買いたいですけど、お金が ありません。
あたらしいコンピュータを かいたいですけど、おかねが ありません。
อยากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ แต่ไม่มีเงิน

この アパートは 新しくないですけど、綺麗です。
この アパートは あたらしくないですけど、きれいです。
อพาร์ตเม้นต์นี้ไม่ใหม่ แต่สวยสะอาดดี

暑い(あつい)(อากาศ)ร้อน

タイは 暑い国です。
タイは あついくにです。
ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน

昨日は 大変 暑かったです。
きのうは たいへん あつかったです。
เมื่อวาน(อากาศ)ร้อนมาก

バンコクは 暑くて、人が 多いですから、好きじゃないです。
バンコクは あつくて、ひとが おおいですから、すきじゃないです。
เพราะว่ากรุงเทพฯ(อากาศ)ร้อนและมีคนเยอะ ฉันไม่ชอบ

熱い(あつい)(อุณหภูมิ)ร้อน รุ่มร้อน

体が 熱いですから、熱が あると 思います。
からだが あついですから、ねつが あると おもいます。
เพราะว่าตัวร้อน คิดว่าน่าจะเป็นไข้

お風呂は 全然 熱くないです。
おふろは ぜんぜん あつくないです。
น้ำในอ่างอาบน้ำไม่ร้อนเลย

彼らは 熱いキスを している。
かれらは あついキスを している。
พวกเขากําลังจูบกันอย่างร้อนแรง

厚い(あつい)หนา

このコートは とても 厚いです。
このコートは とても あついです。
เสื้อโค้ตตัวนี้ หนามาก

この 布団は 厚くて、重いです。
この ふとんは あつくて、おもいです。
ผ้านวมนี้หนาแล้วก็หนัก

これから 冬に なりますから、厚いコートを 買いたいです。
これから ふゆに なりますから、あついコートを かいたいです。
ต่อจากนี้จะเข้าฤดูหนาว ดังนั้นฉันอยากจะซื้อเสื้อโค้ตหนาๆ

危ない(あぶない)อันตราย

イラクは まだ 危ないですから、気を つけて 下さいね。
イラクは まだ あぶないですから、きを つけて くださいね。
ประเทศอิรักยังอันตรายอยู่ ระวังตัวด้วยนะครับ

あの犯人は とても 危ない人です。
あのはんにんは とても あぶないひとです。
ผู้ร้ายคนนั้นเป็นบุคคลที่อันตรายมาก

この 川で 泳ぐのは とても 危ないです。
この かわで およぐのは とても あぶないです。
การว่ายน้ำที่แม่น้ำนี้อันตรายมาก

さっき 危なかったですね。
さっき あぶなかったですね。
เมื่อกี้เกือบไปแล้ว(เกือบได้รับอันตราย เกือบตาย)

甘い(あまい)หวาน อ่อนหัด

私は 甘い物が 好きです。
わたしは あまいものが すきです。
ฉันชอบของหวาน

このすいかは 甘くて、美味しいです。
このすいかは あまくて、おいしいです。
แตงโมลูกนี้หวาน แล้วก็ อร่อยดี

まだまだ 甘いです。
まだまだ あまいです。
ยัง ยังไม่ถึงขั้น

怪しい(あやしい)มีพิรุธ น่าสงสัย

彼の 話は 怪しいです。
かれの はなしは あやしいです。
เรื่องที่เขาพูดน่าสงสัย(มีพิรุธ)

さっきから 怪しい人が 家の 前を うろうろしています。
さっきから あやしいひとが いえの まえを うろうろしています。
ตั้งแต่เมื่อกี้มีคนท่าทางมีพิรุธเดินไปเดินมาอยู่ที่หน้าบ้าน

 

เสียง  い

良い(いい)ดี

彼は 良い人です。
かれは いいひとです。
เขาเป็นคนดี

この 本は とても いいですよ。
この ほんは とても いいですよ。
หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะครับ

A:一緒に 飲みに 行きませんか。
      いっしょに のみに いきませんか。
      ไปดื่ม(เหล้า)ด้วยกันไหม
B:いいですね。
      อืม…ก็ดีเหมือนกันเนาะ

A:この本を 借りても いいですか。
      このほんを かりても いいですか。
      ขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหม
B:いいですよ。
      ได้ครับ/ค่ะ

忙しい(いそがしい)ยุ่ง

最近 仕事が 大変 忙しいです。
さいきん しごとが 大変 いそがしいです。
ช่วงนี้งานยุ่งมาก

仕事が 忙しくて、テレビを 見る時間が ありません。
しごとが いそがしくて、テレビを みるじかんが ありません。
เพราะว่างานยุ่งจึงไม่มีเวลาดูทีวี

お忙しいところ、すみません。
おいそがしいところ、すみません。
ขอโทษนะครับ..ที่มาหาตอนที่กําลังยุ่งอยู่

痛い(いたい)ปวด เจ็บ

今朝から 頭が 痛いです。
けさから あたまが いたいです。
ปวดหัวตั้งแต่เมื่อเช้า

どこが 痛いですか。
どこが いたいですか。
เจ็บตรงไหนครับ

どこも 痛くないです。
どこも いたくないです。
ไม่เจ็บที่ไหนเลย

痛々しい(いたいたしい)เห็นแล้วเสียว เห็นแล้วน่ากลัว ทนดูไม่ได้

痛々しい 光景ですね。
いたいたしい こうけいですね。
เป็นภาพที่เสียว(น่ากลัว ทนดูไม่ได้)

見るのも 痛々しかったです。
みるのも いたいたしかったです。
แค่ดูก็เสียวแทนแล้ว

著しい(いちじるしい) เห็นได้ชัด เด่น สะดุดตา

コンピュータ技術は 著しい 進歩を 見せています。
コンピュータぎじゅつは いちじるしい しんぽを みせています。
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด

彼の 方法は 私の 方法と 著しく 違います。
かれの ほうほうは わたしの ほうほうと いちじるしく ちがいます。
วิธีของเขาแตกต่างกับวิธีของฉันอย่างเห็นได้ชัด

愛しい(いとしい)รัก

親は 誰でも 子供が 愛しいものです。
おやは だれでも こどもが いとしいものです。
ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมรักลูกด้วยกันทั้งนั้น (ลูกเป็นสิ่งที่รักมาก)

彼女が 彼の 愛しい人です。
かのじょが かれの いとしいひとです。
เธอคือคนที่เขารัก (เป็นคนรักของเขา)

嫌らしい(いやらしい)น่าเกลียด ทะลึ่ง ลามก

嫌らしい!
いやらしい!
ทะลึ่ง(ลามก)

彼は すごく 嫌らしい人 なんです。
かれは すごく いやらしいひと なんです。
เขาเป็นคนทะลึ่ง(ลามก)มาก

彼は 彼女に 嫌らしい 話をしていた。
かれは かのじょに いやらしい はなしをしていた。
เขาพูดเรื่องทะลึ่ง(เรื่องลามก)กับเธอ

 

เสียง う

うざい จุกจิกน่ารําคาญ จุกจิกกวนใจ เกะกะน่ารําคาญ

うざいなぁ、本当に。
うざいなぁ、ほんとう に。
จุกจิกน่ารําคาญจริงๆ

あなたは 本当に うざい人だね。
あなたは ほんとうに うざいひとだね。
คุณนี่เป็นคนที่จุกจิกน่ารําคาญจริงๆเลยนะ

Windows XPは 余計なものが 色々あって 本当に うざい。
Windows XPは よけいなものが いろいろあって ほんとうに うざい。
วินโดว์ XP มีอะไรที่ไม่จําเป็นมากมายหลายอย่าง ซึ่งเกะกะน่ารําคาญจริงๆ

薄い(うすい)บาง อ่อน จืด

この紙は とても 薄いです。
このかみは とても うすいです。
กระดาษแผ่นนี้ บางมาก

色が すごく 薄くて、文字が よく 見えません。
いろが すごく うすくて、もじが よく みえません。
เพราะว่าสีอ่อนมากจึงมองไม่ค่อยเห็นตัวอักษร

私は 薄いコーヒーが 好きです。
わたしは うすいコーヒーが すきです。
ชอบกาแฟจืดๆ

彼は まだ 若いのに、髪が 薄いです。
かれは まだ わかいのに、かみが うすいです。
เขาอายุยังน้อยแท้ๆแต่ผมบาง

美しい(うつくしい)สวย งดงาม ไพเราะ

彼女は とても 美しい女性です。
かのじょは とても うつくしいじょせいです。
เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก

これは 大変 美しい絵です。
これは たいへん うつくしいえです。
นี่เป็นภาพที่งดงามมาก

彼女は とても 美しい 声を していますね。
かのじょは とても うつくしい こえを していまね。
เธอมีเสียงที่ไพเราะมาก

鬱陶しい(うっとうしい)ห่อเหี่ยว อึดอัด อืมครึม น่ารําคาญ

鬱陶しい 天気ですね。
うっとうしい てんきですね。
เป็นอากาศที่อืมครึมน่าห่อเหี่ยวใจเนาะ

髪が 伸びて、鬱陶しいです。
かみが のびて、うっとうしいです。
ผมยาวขึ้นทำให้รู้สึกรำคาญ

美味い(うまい)อร่อย

この料理は うまいですね!
このりょうりは うまいですね!
อาหารนี้อร่อยเนาะ

ビールは 冷たくて、すごく うまい!
ビールは つめたくて、すごく うまい!
เบียร์เย็น แล้วก็ อร่อยมาก

上手い(うまい)เก่ง

私の 恋人は 料理が 上手いです。
わたしの こいびとは りょうりが うまいです。
แฟนผมทำอาหารเก่ง

お世辞が 上手いですね。
おせじが うまいですね。
(พูด)ยอเก่งเนาะ (ปากหวาน)

彼は 話が 上手い人です。
かれは はなしが うまいひとです。
เขาเป็นคนพูดเก่ง

羨ましい(うらやましい)น่าอิจฉา

本当に 羨ましいですね。
ほんとうに うらやましいですね。
น่าอิจฉาจริงๆ

君が 日本に 留学するって、本当? 羨ましいな。
きみが にほんに りゅうがくするって、ほんとう?うらやましいな。
ได้ยินมาว่าคุณจะไปเรียนที่ญี่ปุ่น จริงหรือเปล่า? น่าอิจฉาจัง

あんな 美人の 恋人が いるなんて、羨ましいです。
あんな びじんの こいびとが いるなんて、うらやましいです。
น่าอิจฉาจัง ที่คุณมีแฟนสวยแบบนั้น

うるさい เสียงดัง หนวกหู น่ารำคาญ

うるさい!
หนวกหู! (เงียบ!)

彼は 本当に うるさい人です。
かれは ほんとうに うるさいひとです。
เขาเป็นคนที่พูดจาเสียงดังจริงๆ(พูดจาน่ารําคาญ)

テレビの 音が うるさくて、勉強できません。
テレビの おとが うるさくて、べんきょうできません。
เพราะว่าเสียงทีวีดังมาก ทําให้อ่านหนังสือไม่ได้

私の アパートは 高速道路に 近いので、うるさくて 寝れないです。
わたしの アパートは こうそくどうろに ちかいので、うるさくて ねれないです。
เพราะว่าอพาร์ตเม้นต์ของฉันอยู่ใกล้ทางด่วน ดังนั้นเสียงจึงดังมากทําให้นอนไม่ค่อยหลับ

嬉しい(うれしい)ดีใจ

テストに 合格できて、嬉しいです。
テストに ごうかくできて、うれしいです。
ผมดีใจมากที่สอบผ่าน

昨日 久しぶりに 彼に 会って、本当に 嬉しかったです。
きのう ひさしぶりに かれに あって、ほんとうに うれしかったです。
เมื่อวานฉันดีใจมาก ที่ได้พบเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน

嬉しい 話ですね。
うれしい はなしですね。
เป็นเรื่องที่น่าดีใจเนาะ

 

เสียง え

偉い(えらい) ยิ่งใหญ่

将来 偉い人に なりたいです。
しょうらい えらいひとに なりたいです。
อนาคตผมอยากเป็นใหญ่เป็นโต

タクシン首相みたいな 偉い人に なりたいです。
タクシンしゅしょうみたいな えらいひとに なりたいです。
ฉันอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เหมือนนายกฯทักษิณ

偉いことになってしまった。
กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้ว

エロい ลามก ทะลึ่ง

彼は エロい本が 好きです。
かれは エロいほんが すきです。
เขาชอบหนังสือลามก

私は エロい人が 嫌いです。
わたしは エロいひとが きらいです。
ฉันเกลียดคนลามก

これは かなり エロい雑誌です。
これは かなり エロいざっしです。
นี่เป็นหนังสือที่ค่อนข้างลามกทีเดียว

 

เสียง お

美味しい(おいしい)อร่อย สบายแต่เงินดี

日本料理は 美味しいです。
にほんりょうりは おいしいです。
อาหารญี่ปุ่นอร่อย

タイ料理は 安くて、美味しいです。
タイりょうりは やすくて、おいしいです。
อาหารไทยถูกแล้วก็อร่อย

昨日の 料理は あまり 美味しくなかったです。
きのうの りょうりは あまり おいしくなかったです。
อาหารเมื่อวานไม่ค่อยอร่อย

美味しい 仕事ですね。
おいしい しごとですね。
เป็นงานที่อร่อยเนาะ(เป็นงานสบายแต่เงินดี)

多い(おおい)มากมาย เยอะแยะ

バンコクは 人が 多いです。
バンコクは ひとが おおいです。
กรุงเทพฯ มีคนมาก

昨日の パーティーは 人が 多くて、楽しかったです。
きのうの パーティーは ひとが おおくて、たのしかったです。
งานเลี้ยงเมื่อวานมีคนเยอะ สนุกดี

この 学校は 男の 学生の ほうが 女の 学生より 多いです。
この がっこうは おとこの がくせいの ほうが おんなの がくせいより おおいです。
โรงเรียนนี้มีนักเรียนผู้ชายมากกว่านักเรียนผู้หญิง

大きい(おおきい)ใหญ่

アメリカは 大きい 国です。
アメリカは おおきい くにです。
ประเทศอเมริกาเป็นประเทศใหญ่

カナダは 大きくて、綺麗な 国です。
カナダは おおきくて、きれいな くにです。
ประเทศแคนาดาใหญ่แล้วก็สวย

子犬が 大きく なりました。
こいぬが おおきく なりました。
ลูกสุนัขตัวใหญ่ขึ้น

おかしい สนุก น่าขัน แปลก น่าสงสัย

彼の 話は 本当に おかしいです。
かれの はなしは ほんとうに おかしいです。
เรื่องที่เขาเล่า น่าขัน(สนุก)จริงๆ

車の 調子が おかしいです。
くるまの ちょうしが おかしいです。
รถมีอาการแปลกๆ(เครื่องไม่ค่อยดี รวน)

彼は 頭が おかしいです。
かれは あたまが おかしいです。
เขาท่าทางจะเพี้ยน

幼い(おさない)ยังเป็นเด็ก อายุยังน้อย

彼女は まだ 幼いです。
かのじょは まだ おさないです。
เธอยังเป็นเด็ก

幼い頃、 よく 海へ 行きました。
おさないころ、 よく うみへ いきました。
ตอนเด็กๆ ฉันไปเที่ยวทะเลบ่อยๆ

惜しい(おしい)น่าเสียดาย เสียดายจังอีกนิดเดียวเอง

惜しい!
おしい!
น่าเสียดายจังอีกนิดเดียวเอง

こんな いい天気なのに、家に いるのは 惜しい。
こんな いいてんきなのに、いえに いるのは おしい。
ี่อากาศดีอย่างนี้แท้ๆ มันน่าเสียดายถ้าจะอยู่บ้านเฉยๆ

これは まだ 使えます。捨てるには 惜しいです。
これは まだ つかえます。すてるには おしいです。
อันนี้ยังใช้ได้ ถ้าทิ้งไปก็น่าเสียดาย

遅い(おそい)ช้า ดึก

田中さんは 今日 遅いですね。
たなかさんは きょう おそいですね。
วันนี้คุณทานาคะมาช้าเนาะ

昨日は 遅く 寝ました。
きのうは おそく ねました。
เมื่อวานนอนดึก

彼は 足が 遅いです。
かれは あしが おそいです。
เขาวิ่งช้า

遅くなって、すみませんでした。
おそくなって、すみませんでした。
ขอโทษที่มาสาย(มาช้า)

恐ろしい(おそろしい)น่ากลัว

戦争は 本当に 恐ろしいです。
せんそうは ほんとうに おそろしいです。
สงครามน่ากลัวจริงๆ

昨日 恐ろしい 事故を 見ました。
きのう おそろしい じこを みました。
เมื่อวาน ฉันเห็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวมาก

おっかない  น่ากลัว

彼女は 本当に おっかない女だ。
かのじょは ほんとうに おっかないおんなだ。
เธอเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมาก

おっかないけど、山頂まで登りたいなぁ。
おっかないけど、さんちょうまで のぼりたいなぁ。
มันน่ากลัวก็จริงแต่ผมก็อยากปีนไปให้ถึงยอดเขา

そんな おっかない 商売は したくないよ。
そんな おっかない しょうばいは したくないよ。
ฉันไม่อยากทําธุรกิจที่เสี่ยงที่น่ากลัวแบบนั้น

大人しい(おとなしい)เรียบร้อย เงียบไม่ค่อยพูด สงบเสงี่ยม

大人しい子ですね。
おとなしいこですね。
เป็นเด็กที่เรียบร้อยเนาะ

大人しく しなさい。
おとなしく しなさい。
เรียบร้อยหน่อย(อย่าซนนะ)

人の前では この子は 結構 大人しいのです。
ひとのまえでは このこは けっこう おとなしいのです。
เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น เด็กคนนี้จะเงียบเรียบร้อยทีเดียว

重い(おもい)หนัก

荷物は 重いですか。
にもつは おもいですか。
ของ(สัมภาระ)หนักไหม

この ノートパソコンは 重くて、持ち運びにくいです。
この ノートパソコンは おもくて、もちはこびにくいです。
โน้ตบุ๊คเครื่องนี้หนัก หิ้วไปไหนต่อไหนลำบาก

面白い(おもしろい)น่าสนใจ สนุก

これは 面白い 本です。
これは おもしろい ほんです。
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ(สนุก)

昨日の 映画は あまり 面白くなかったです。
きのうの えいがは あまり おもしろくなかったです。
หนังเรื่องเมื่อวานไม่ค่อยสนุก

彼は 明るくて 面白い人です。
かれは あかるくて おもしろいひとです。
เขาเป็นคนร่าเริงแล้วก็สนุก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s