กริยาวิเศษณ์ さ

      แถว さ
       さ 段
สุดท้าย
さいごに
 最後に
ความหมาย

         สุดท้าย    ครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง

         最後にサインをして下さい。
         さいごにサインをしてください。
         สุดท้าย กรุณาเซ็นชื่อด้วยครับ

         最後に入ったのは誰ですか。
         さいごにはいったのはだれですか。
         ใครที่เข้าไปเป็นคน สุดท้าย

         彼と最後に会ったのは去年の12月だった。
         かれとさいごにあったのはきょねんの12がつだった。
         พบเขา ครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

 

อันดับแรก
さいしょに
最初に 

ความหมาย

         อันดับแรก      ก่อนอื่น

ตัวอย่าง

         最初に自己紹介して下さい。
         さいしょにじこしょうかいしてください。
         อันดับแรก กรุณาแนะนำตัวเองด้วย

          私が最初に行きます。
         わたしがさいしょにいきます。
         ฉันจะไปเป็น คนแรก

         最初に何をやればいいのですか。
         さいしょになにをやればいいのですか。
         จะทำอะไรเป็น อันดับแรก ดี

 

 ก่อน
さきに
先に 

ความหมาย

         (ล่วงหน้าไป) ก่อน

คําอธิบาย

         ใช้บอกลำดับว่า ก่อน หรือ หลัง

ตัวอย่าง

         先に行って下さい。
         さきにいってください。
         กรุณาไป ก่อน ครับ

         お先に失礼します。
         おさきにしつれいします。
         ขอตัว ก่อน นะครับ

         これを先にしなければなりません。
         これをさきにしなければなりません。
         จะต้องทำอันนี้ ก่อน

เมื่อกี้นี้
さきほど
先ほど 

ความหมาย

         เมื่อกี้นี้

ตัวอย่าง

         先ほどまでいい天気だったのに、急に曇ってきた。
         さきほどまでいいてんきだったのに、きゅうにくもってきた。
         จนถึง เมื่อกี้นี้ อากาศยังดีอยู่แท้ๆ อยู่ๆ เมฆก็ครึ้มไปหมด

         彼は先ほど出発した。
         かれはさきほどしゅっぱつした。
          เขาเพิ่งจะออกเดินทาง เมื่อกี้นี้เอง                 

 

เพิ่ง(เมื่อกี้นี้)
さっき
 

 

ความหมาย

       เพิ่ง(เมื่อกี้นี้)

คําอธิบาย

         มีความหมายเหมือนกับ さきほど แต่ค่อนข้างเป็นภาษาพูด

ตัวอย่าง

         さっき来たばかりです。
         さっききたばかりです。
         เพิ่ง มา (เมื่อกี้นี้)

         さっき帰ったばかりです。
         さっきかえったばかりです。
         เพิ่ง กลับไป (เมื่อกี้นี้)

         さっき食べました。
         さっきたべました。
         เพิ่ง ทาน (เมื่อกี้นี้)

 

รีบ…โดยด่วน
さっきゅうに
早急に 

 

ความหมาย

          รีบ…โดยด่วน    

ตัวอย่าง

         彼は早急に現金が必要だった。
         かれはさっきゅうにげんきんがひつようだった。
         เขามีความจำเป็นต้อง รีบ ใช้เงินสด โดยด่วน

         早急にその計画を実行に移して下さい。
         さっきゅうにそのけいかくをじっこうしてください。
         รีบๆ นำโครงการนั้นไปปฏิบัติด้วย โดยด่วน

         早急に彼に連絡してくれませんか。
         さっきゅうにかれにれんらくしてくれませんか。
         ช่วย รีบ ติดต่อเขา โดยด่วน ได้ไหมครับ

 รีบๆ
さっさと
 

ความหมาย

         รีบๆ      เร็วๆ      โดยเร็ว

คําอธิบาย

         จะมีความหมายคล้ายๆกับคําว่า はやく

ตัวอย่าง

         さっさと片付けて下さい。
         さっさとかたづけてください。
         รีบๆ เก็บให้เรียบร้อย

         4時半になると彼はさっさと会社を出る。
         よじはんになるとかれはさっさとかいしゃをでる。
         พอถึง 4 โมงเย็นเขาก็ รีบ เก็บข้าวเก็บของออกจากบริษัท

         さっさと歩け!
         さっさとあるけ!
         รีบๆ เดิน(เร็วๆ) เข้า

ทันที   ไม่รีรอ
さっそく
早速 

ความหมาย

         ทันที      ไม่รีรอ     (ถ้าทำได้)ทําเลย

ตัวอย่าง

         彼から手紙をもらったので早速返事を書いた。
         かれからてがみをもらったのでさっそくへんじをかいた。
         พอผมได้รับจดหมายเขาก็รีบตอบ ทันที

         早速行きなさい。
         さっそくいきなさい。
         (มัวรีรออะไรอยู่ได้) รีบๆ ไปซะ

         早速ですが、ちょっとお願いしたいことがあります。
         さっそくですが、ちょっとおねがいしたいことがあります。
         ขอ เข้าเรื่องเลย นะครับ คือผมมีเรื่องอยากจะขอร้องนิดหน่อยครับ

ไม่…เลย
さっぱり
 

 

 

ความหมาย

         ไม่…เลย

คําอธิบาย

         ถ้าใช้กับรูปปฎิเสธ ส่วนมากจะใช้กับคำว่า わからない

ตัวอย่าง

       何が何だか、さっぱり分からない。
       なにがなんだか、さっぱりわからない。
       ไม่ รู้(ไม่เข้าใจ) เลย ว่าอะไรเป็นอะไร

       彼が言っていることはさっぱり分からない。
       かれがいっていることはさっぱりわからない。
       ไม่ เข้าใจ เลย ว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่

มากยิ่งขึ้น
さらに
更に 

 

ความหมาย

         ~ขึ้น ~มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

         寒さは更に厳しくなるだろう。
         さむさはさらにきびしくなるだろう。
         ความหนาวคงจะรุนแรง มากยิ่งขึ้น

         明日の天気は更に悪くなるだろう。
         あしたのてんきはさらにわるくなるだろう。
         อากาศวันพรุ่งนี้คงจะแย่ลง เข้าไปอีก

         更に良くなった。
         さらによくなった。
         ดี ขึ้น

 

โดยด่วน
しきゅう
至急 

 

ความหมาย

         โดยด่วน

ตัวอย่าง

         どうぞ至急ご返事を下さい。
         どうぞしきゅうごへんじをください。
         กรุณา(รีบ)ตอบจดหมาย โดยด่วน จักขอบพระคุณยิ่ง

         至急問い合わせて下さい。
         しきゅうといあわせてください。
         กรุณารีบสอบถามด้วย โดยด่วน

 

 

ตามธรรมชาติ
しぜんに
自然に 

 

ความหมาย

         ตามธรรมชาติ

ตัวอย่าง

         ここでは、この種類の木は自然に育つ。
         ここでは、このしゅるいのきはしぜんにそだつ。
         ที่นี่ ต้นไม้ชนิดนี้จะโตเอง ตามธรรมชาติ

         この病気は自然に治る。
         このびょうきはしぜんになおる。
         โรคนี้จะหายเอง ตามธรรมชาติ

         彼との愛は自然に消滅した。
         かれとのあいはしぜんにしょうめつした。
         ความรักที่มีกับเขา ดับมอดไป(เอง) ตามธรรมชาต

 

ล่วงหน้า
じぜんに
事前に 

ความหมาย

         ล่วงหน้า

คําอธิบาย

         ส่วนมากจะใช้คู่กับ ~ておく

ตัวอย่าง

         事前に日程を知らせておいて下さい。
         じぜんににっていをしらせておいてください。
         กรุณาแจ้งหมายกำหนดการ ล่วงหน้า ด้วย

         事前に飛行機の便名を知らせておいて頂きたい。
         じぜんにひこうきのびんめいをしらせておいていただきたい。
         อยากให้แจ้งเที่ยวบิน ล่วงหน้า

         事前に連絡しておいた方がいいよ。
         じぜんにれんらくしておいたほうがいいよ。
         ควรจะติดต่อ ล่วงหน้า

 

 ทีละเล็กทีละน้อย
しだいに
 次第に
ความหมาย

         ทีละเล็กทีละน้อย    ทีละนิด

คําอธิบาย

         มีความหมายเหมือนกับ すこしずつ

ตัวอย่าง

         風が次第に強くなってきた。
         かぜがしだいにつよくなってきた。
         ลมค่อยๆแรงขึ้น ทีละนิด

         バンコクは次第に大きくなってきた。
         バンコクはしだいにおおきくなってきた。
         กรุงเทพฯ ค่อยๆใหญ่ขึ้นมา ทีละนิด

 บ่อยๆ
しばしば
 

ความหมาย

         บ่อยๆ     

ตัวอย่าง

         夜中にはしばしば目が覚める。
         よなかにはしばしばめがさめる。
         จะตื่นขึ้นมาตอนกลางดึก บ่อยๆ

         彼はしばしば映画を見に行きます。
         かれはしばしばえいがをみにいきます。
         เขาไปดูหนัง บ่อยๆ

         私はしばしば彼女からお金を借りた。
         わたしはしばしばかのじょからおかねをかりた。
         ฉันยืมเงินเธออยู่ บ่อยๆ

 

สักครู่  ซักช่วงหนึ่ง 

 

しばらく
暫く 

ความหมาย

         สักครู่    ซักช่วงหนึ่ง    ซักพักหนึ่ง    ชั่วครู่    

ตัวอย่าง

         しばらくお待ち下さい。
         しばらくおまちください。
         กรุณารอ สักครู่

         しばらくしたら彼女が来るでしょう。
         しばらくしたらかのじょがくるでしょう。
         อีก สักครู่ เธอก็คงจะมา

         しばらくはここに泊まらなければならないようだね。
         しばらくはここにとまらなければならないようだね。
         ดูเหมือนว่าจะต้องพักค้างคืนกันที่นี่ ซักช่วงนึง กันแล้ว

         やあ、しばらくですね。
         ไม่ได้เจอกัน นาน(ช่วงหนึ่ง) สบายดีหรือเปล่า

         しばらくご無沙汰して申し訳ありません。
         しばらくごぶさたしてもうしわけありません。
         ขอโทษที่ขาดการติดต่อไป ช่วงนึง ครับ

 

เพียงพอ
じゅうぶん
十分 

ความหมาย

         เพียงพอ     เหลือเฟือ

ตัวอย่าง

         時間はまだ十分ありますから、ゆっくり考えて下さい。
         じかんはまだじゅうぶんありますから、ゆっくりかんがえてください。
         ยังมีเวลา เหลืออีกเยอะ(เหลือเพียงพอ) ค่อย ๆ คิดละกัน

         まだまだ十分ではない。
         まだまだじゅうぶんではない。
         ยังไม่ เพียงพอ

         今から行っても十分に間に合う。
         いまからいってもじゅうぶんにまにあう。
         ไปตอนนี้ก็ยังทัน เหลือเฟือ(ยังทันถมเถไป  มีเวลาเหลือเพียงพอ)

 

หัวข้อนี้เวลาใช้ไม่มีปัญหาครับ ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเขียนและเวลาอ่าน ให้ระวังด้วยนะครับถ้าเขียนหรืออ่านแนวนอนคงไม่เป็นปัญหาเท่าไรเพราะส่วนใหญ่ตัวเลขจะไม่เขียนด้วยคันจิ ถ้าเป็นการอ่านในแนวนอนนั้น ค่อนข้างมั่วหน่อย ทางออกก็มีครับถ้าเราเขียนเอง ให้ใช้ตัวเลขศูนย์มาใช้เป็น 一O แทน 十分 นะครับ

 

ซักครู่    นิดหน่อย
しょうしょう
少々 

ความหมาย

         ซักครู่    นิดหน่อย

ตัวอย่าง

         少々お待ち下さい。
         しょうしょうおまちください。
         กรุณารอ ซักครู่

         少々お話ししたいことがあるのですが。
         しょうしょうおはなししたいことがあるのですが。
         มีเรื่องที่อยากจะคุยด้วย นิดหน่อย

ทีละนิด
じょじょに
 徐々に

ความหมาย

         ทีละนิด    ทีละเล็กทีละน้อย    

ตัวอย่าง

         日本語の勉強が徐々に難しくなってきた。
         にほんごのべんきょうがじょじょにむずかしくなってきた。
         การเรียนภาษาญี่ปุ่นค่อยๆยากขึ้นมา ทีละนิด

         徐々に気温が下がってきた。
         じょじょにきおんがさがってきた。
         อุณหภูมิค่อยๆลดลง ทีละนิด

         彼の日本語能力が徐々に向上している。
         かれのにほんごのうりょくがじょじょにこうじょうしている。
         ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของเขาค่อยๆดีขึ้น ทีละนิดๆ

 

 

โดยไม่รู้ตัว

 

しらずしらずのうちに
知らず知らずのうちに 

ความหมาย

         โดยไม่รู้ตัว      เผลอแป๊บๆ

คําอธิบาย

         しらず มาจากคําว่า しらない แปลว่า ไม่รู้  ถ้าแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า ระหว่างที่ยังไม่รู้เรื่องอะไร


ตัวอย่าง

         知らず知らずのうちに年をとってしまった。
         しらずしらずのうちにとしをとってしまった。
         เผลอแป๊บเดียว อายุแก่ขึ้นมาเยอะเลย

         知らず知らずのうちにタバコを10本も吸った。
         しらずしらずのうちにタバコをじゅっぽんもすった。
         สูบบุหรี่ไปตั้ง 10 มวน โดยไม่รู้ตัว

         知らず知らずのうちに借金が100万になってしまった。
         しらずしらずのうちにしゃっきんがひゃくまんになってしまった。
         เป็นหนี้ตั้งหนึ่งล้านบาท โดยไม่รู้ตัว


 

ทีเดียว
ずいぶん
随分 

ความหมาย

         ทีเดียว      มากขึ้น      ขึ้นมาก      มากกว่าปกติ      มากกว่าที่เคยทราบ

ตัวอย่าง

         今彼の日本語はずいぶん上手になりました。
         いまかれのにほんごはずいぶんじょうずになりました。
         ตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นของเขาเก่ง ขึ้นมากทีเดียว

         ずいぶん出来るようになったね。
         ずいぶんできるようになったね。
         รู้สึกจะทำได้ดี มากกว่าเมื่อก่อน แล้วนะ

         12月にしてはずいぶん暑いですね。
         12がつにしてはずいぶんあついですね。
         เดือนธันวาคมแท้ ๆ แต่ร้อน มากกว่าปกติ

 

 

ทันที
すぐに
直ぐに 
 

ความหมาย

         ทันที

ตัวอย่าง

         このお菓子はすぐに食べて下さい。
         このおかしはすぐにたべてください。
         ขนมนี้ กรุณารีบทาน(กรุณาทาน ทันที)

         彼は家に帰るとすぐに宿題をした。
         かれはうちにかえるとすぐにしゅくだいをした。
         พอกลับบ้านเขาก็ทำการบ้านเลย ทันที(กลับปุ๊บ ทําปั๊บ)

         すぐには出来ません。
         すぐにはできません。
         ทำไม่ได้ ทันที

**คันจิไม่นิยมเขียน ผมโดนมาบ่อยมากแล้วหลีกได้เป็นหลีกครับ

 

 มาก
すごく
凄く 

ความหมาย

         ~มาก

คําอธิบาย

         ใช้บอกระดับเหมือน とても、たいへん

ตัวอย่าง

         彼のことがすごく好き。
         かれのことがすごくすき。
         ชอบเขา มาก

         彼は日本語がすごく上手です。
         かれはにほんごがすごくじょうずです。
         เขาเก่งภาษาญี่ปุ่น มาก

         今日はすごく寒い。
         きょうはすごくさむい。
         วันนี้หนาว มาก

 

นิดหน่อย
すこし
少し 
   

ความหมาย

         นิดหน่อย       เล็กน้อย       นิดนึง       ซักครู่

ตัวอย่าง

         お金が少し残っている。
         おかねがすこしのこっている。
         เงินเหลือ นิดหน่อย

         お金は少ししか持っていません。
         おかねはすこししかもっていません。
         เงินมีอยู่แค่ นิดเดียว

          もう少しゆっくり話して下さい。
         もうすこしゆっくりはなしてください。
         กรุณาพูดช้า ๆ อีก นิดนึง

         彼は私より少し背が高いです。
         かれはわたしよりすこしせがたかいです。
         เขาสูงกว่าฉัน นิดหน่อย

         もう少し待って下さい。
         もうすこしまってください。
         กรุณารอ ซักครู่

         少し時間がかかりそうだ。
         すこしじかんがかかりそうだ。
         ท่าทางจะใช้เวลา นิดหน่อย

         少し時間をくれますか。
         すこしじかんをくれますか。
         ขอเวลา นิดนึง ได้ไหมครับ

 

 

ทีละนิด
すこしずつ
少しずつ 

ความหมาย

         ทีละนิด

ตัวอย่าง

         日本のことが少しずつ分かってきた。
         にほんのことがすこしずつわかってきた。
         ค่อยๆเข้าใจเรื่องของประเทศญี่ปุ่นขึ้นมา ทีละนิดๆ

         砂糖を少しずつ入れて下さい。
         さとうをすこしずついれてください。
         กรุณาใส่น้ำตาล ทีละนิด

         あの患者は少しずつよくなっている。
         あのかんじゃはすこしずつよくなっている。
         คนไข้คนนั้นอาการค่อยๆดีขึ้นมา ทีละนิด

 

 

ไม่ ~เลยซักนิด
すこしも
少しも 

ความหมาย

         ไม่~เลยซักนิด

คําอธิบาย

         ใช้กับรูปปฏิเสธเท่านั้น ถ้าแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า ซักนิดเดียวก็(ไม่)

ตัวอย่าง

       日本語は少しも上手くなっていない。
       にほんごはすこしもうまくなっていない。
       ภาษาญี่ปุ่น ไม่ เก่งขึ้น เลยซักนิด

       この本は少しも難しくない。
       このほんはすこしもむずかしくない。
       หนังสือเล่มนี้ ไม่ ยาก เลยซักนิด

       彼は少しも食べない。
       かれはすこしもたべない。
       เขา ไม่ ทานอะไร เลยซักนิด

 

 

สนิท   อย่างสิ้นเชิง
すっかり
 

ความหมาย

         สนิท     อย่างสิ้นเชิง      หน้ามือเป็นหลังมือ

ตัวอย่าง

         そのことはすっかり忘れていました。
         そのことはすっかりわすれていました。
         ลืมเรื่องนั้นไปเสีย สนิท เลย

         彼はすっかり変わってしまった。
         かれはすっかりかわってしまった。
         เขาเปลี่ยนไปมาก จาก หน้ามือเป็นหลังมือ เลยทีเดียว

         すっかり暗くなりました。
         すっかりくらくなりました。
         มืด สนิท เลย

 ตลอด    ตลอดไป
ずっと
 
ความหมาย

         ตลอด    ตลอดไป    ตลอดเวลา    กว่า…มาก

คําอธิบาย

         โดยปกติจะแปลว่า ตลอด
         แต่ถ้าใช้กับประโยคเปรียบเทียบ จะมีความหมายว่า กว่า…มาก (เป็นความจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ ประมาณว่าเกลือยังไงก็เค็มกว่าน้ำตาลอยู่แล้วตลอดไปไม่มีเปลี่ยน)
       

ตัวอย่าง

         パスポートはずっと携帯してください。
         パスポートはずっとけいたいしてください。
         หนังสือเดินทางถือติดตัวไว้ ตลอด

         君をずっと待っているから。
         きみをずっとまっているから。
         ผมจะรอคุณ ตลอดไป

         彼女は今日ずっと黙っていた。
         かのじょはきょうずっとだまっていた。
         วันนี้เธอเงียบ ไม่พูดไม่จา ตลอด ทั้งวัน

         カナダはタイよりずっと寒い。
         カナダはタイよりずっとさむい。
         แคนาดาหนาว กว่า ไทย มาก

         私は彼女よりずっと綺麗でしょう。
         わたしはかのじょよりずっときれいでしょう。
         ฉันสวย กว่า เขา มาก เลยใช่ไหม

         ブラジルは日本よりずっと遠い。
         ブラジルはにほんよりずっととおい。
         บราซิลไกล กว่า ญี่ปุ่น มาก

ทั้งหมด    ทุกอย่าง
すべて
全て 

ความหมาย

         ทั้งหมด    ทุกอย่าง

ตัวอย่าง

         責任は全て私にある。
         せきにんはすべてわたしにある。
         ความรับผิดชอบ ทั้งหมด อยู่ที่ผม

         世の中は全てお金と権力次第だ。
         よのなかはすべておかねとけんりょくしだいだ。
         ทุกอย่าง ในโลกมันขึ้นอยู่กับเงินและอำนาจ

         全ての点でよかった。
         すべてのてんでよかった。
         ดี หมดทุกอย่าง (ดีหมดทุกจุด)

 

 

อย่างแน่นอน
ぜったい(に)
絶対(に) 

ความหมาย

         อย่างแน่นอน    ชัวร์    ร้อยเปอร์เซ็นต์     เป็นอันขาด

คําอธิบาย

         ใช้ขยายคำกริยา คำนาม คำคุณศัพท์ ว่าการกระทำนั้น ๆ หรือสิ่งๆ นั้น เป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์
         ถ้าใช้กับประโยคบอกเล่า จะมีความหมายว่า แน่นอน
         ถ้าใช้กับประโยคปฎิเสธ จะมีความหมายว่า ไม่มีทาง~อย่างแน่นอน 

ตัวอย่าง

       絶対に勝つ。
       ぜったいにかつ。
       ผมต้องชนะ แน่นอน

       絶対に違うと思います。
       ぜったいにちがうとおもいます。
       ผมคิดว่าไม่ใช่ ชัวร์

       あれは、絶対嘘だと思う。
       あれは、ぜったいうそだとおもう。
       อันนั้น ผมคิดว่าโกหก ชัวร์

       絶対無理だ。
       ぜったいむりだ。
       เป็นไปไม่ได้ อย่างแน่นอน

       どんなことがあっても、絶対にここを動くな。
       どんなことがあっても、ぜったいにここをうごくな。
       ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่าขยับจากที่นี่ เป็นอันขาด

       彼の提案には私は絶対反対だ。
       かれのていあんにはわたしはぜったいはんたいだ。
       ผมไม่เห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ กับข้อเสนอของเขา

 

ให้ได้
ぜひ
是非 

ความหมาย

         ให้ได้       อย่างมาก

คําอธิบาย

         ใช้แสดงความรู้สึกว่า อยากให้เรื่องนั้นๆ เกิดขึ้น อยากทําอย่างนั้นจริงๆ จะได้หรือไม่นั้นว่าอีกอย่าง

ตัวอย่าง

         是非また遊びに来て下さい。
         ぜひまたあそびにきてください。
         มาเที่ยวอีก ให้ได้ นะครับ(จะมาได้หรือไม่นั้นไม่ทราบ แต่อยากให้มาอีก)

         是非受け取って下さい。
         ぜひうけとってください。
         กรุณารับเอาไว้ (อยากให้รับเอาไว้เป็น อย่างมาก จะชอบหรือไม่นั้นว่าอีกอย่าง)

         今年の夏休みには是非タイに行ってみたいです。
         ことしのなつやすみにはぜひタイにいってみたいです。
         หน้าร้อนปีนี้ อยากลองไปเที่ยวประเทศไทย ให้ได้ (จะหาวันหยุดได้หรือไม่นั้นว่าอีกอย่าง)

 

 อย่างน้อย
せめて
 

ความหมาย

         อย่างน้อย

คําอธิบาย

         ส่วนมากจะใช้ในรูป せめて~でも

ตัวอย่าง

         せめて1000バーツでもいいのです。
         せめて1000バーツでもいいのです。
         อย่างน้อย หนึ่งพันบาทก็ได้ค่ะ

         せめて一人だけでも中に入れて下さい。
         せめてひとりだけでもなかにいれてください。
         กรุณาให้เข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมคะ อย่างน้อย คนเดียวก็ยังดี

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s