คำช่วยฯ 3

 
คําช่วย や
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

    คําช่วย や ใช้คล้ายๆกับคําช่วย と

 

ํคําอธิบาย

        แปลว่า "และ" หรือ "กับ" มีความหมายเช่นเดียวกับ と แต่จะใช้เมื่อต้องการยกตัวอย่าง ซึ่งอาจจะมีมากกว่าที่กล่าวไปก็ได้ แต่ยกมาให้เห็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ など

                   机の上に本ノート辞書(など)があります。
                   つくえのうえにほんやノートやじしょ(など)があります。
                   บนโต๊ะมีหนังสือ, สมุด, พจนานุกรม (แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกหลายอย่าง)

                   私はパッタイソムタム(など)が好きです。
                    わたしはパッタイやソムタム(など)がすきです。
                   ฉันชอบผัดไทยแล้วก็ส้มตํา(เป็นต้น) (แล้วก็ยังมีอาหารไทยอื่นๆอีกที่ชอบ)

 

 

คําช่วย から
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

    คําช่วย から แปลว่า จาก หรือ ตั้งแต่

สรุปวิธีใช้

1. แปลว่า จาก หรือ ตั้งแต่ แสดงจุดเริ่มต้น

                   1) ใช้กับจุดเริ่มต้นของเวลาหรือสถานที่

                   何時からパーティーが始まりますか。
                   なんじからパーティーがはじまりますか。
                   งานเลี้ยงจะเริ่มกี่โมง

                   ここからあなたの家までどのくらいかかりますか。
                   ここからあなたのうちまでどのくらいかかりますか。
                   จากที่นี่ถึงบ้านของคุณใช้เวลาประมาณเท่าไร

                   私は午前8時から午後5時まで仕事をしています。
                   わたしはごぜん8じからごご5じまでしごとをしています。
                   ฉันทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น

                   2) ใช้กับคนที่ให้สิ่งของหรือข้อมูลนั้นๆมา (ใช้คําช่วย に แทนได้)

                   その話は彼から聞きました。
                   そのはなしはかれからききました。
                   ได้ยินเรื่องนั้นมาจากเขา
                   – – – – ได้ยินมาจากใคร → ได้ยินมาจากเขา(เขาเป็นคนให้ข้อมูลนั้นมา)

                   私は恋人から手紙をもらいました。
                   わたしはこいびとからてがみをもらいました。
                   ผมได้รับจดหมายจากแฟน
                   – – – – ได้รับจากใคร → ได้รับมาจากแฟน(แฟนเป็นคนส่งสิ่งนั้นมาให้)

                   3) ใช้กับคำที่เป็นนามธรรม

                   過去の失敗からいろんなことを学ぶ。
                   かこのしっぱいからいろんなことをまなぶ。
                   เรียนรู้เรื่องต่างๆ จากการผิดพลาดในอดีต

                   先生に心から感謝しています。
                   せんせいにこころからかんしゃしています。
                   ผมรู้สึกขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากจากใจจริงครับ

                   しばらく仕事から解放されたい。
                   しばらくしごとからかいほうされたい。
                   อยากลืม(ปลดปล่อยจาก)เรื่องงานซักช่วงหนึ่ง

                   事故はちょっとした不注意から発生する。
                   じこはちょっとしたふちゅういからはっせいする。
                   อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเพียงเล็กน้อย

                   4) ใช้แสดงลำดับ หรือ ขอบเขต ว่าเริ่มจากไหน

                  何から始めましょうか。
                   なにからはじめましょうか。
                   จะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับ

                   誰から始めましょうか。
                   だれからはじめましょうか。
                   จะเริ่มจากใครก่อนดี

                   
                   この番組は子供から年配の方まで楽しめます。
                   このばんぐみはこどもからねんぱいのかたまでたのしめます。
                   รายการนี้ดูได้อย่างสนุกสนาน ตั้งแต่เด็กถึงคนชรา (เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี)

                   私は100人の選手から代表に選ばれた。
                   わたしは100にんのせんしゅからだいひょうにえらばれた。
                   ผมได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน จากนักกีฬาทั้งหมด 100 คน

2. แปลว่า จาก ใช้แสดงเหตุผล ที่ใช้ในการตัดสินใจ

                   足跡から犯人は男だとわかった。
                   あしあとからはんにんはおとこだとわかった。
                   จากรอยเท้า รู้ว่าผู้ร้ายเป็นผู้ชาย

                   服装から見ると、彼は日本人じゃない。
                   ふくそうからみると、かれはにほんじんじゃない。
                   ถ้าดูจากเสื้อผ้า เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่น

                   成績から見ると、彼は優等生のようだ。
                   せいせきからみると、かれはゆうとうせいのようだ。
                   ถ้าดูจากผลการเรียน เขาท่าทางจะเป็นเด็กเรียนเก่ง

3. แปลว่า จาก ใช้แสดงวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบ

                   タイ米からお酒を作る。
                   タイまいからおさけをつくる。
                   ทำเหล้าจากข้าวไทย

                   このお皿は粘土から作られている。
                   このおさらはねんどからつくられている。
                   จานใบนี้ทำมาจากดินเหนียว

                   日本は多くの島からなっています。
                   にほんはおおくのしまからなっています。
                   ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะจำนวนมากมาย

4. แปลว่า เพราะว่า หรือ ดังนั้น ใช้แสดงเหตุผล

                   暑いから、冷房をつけてくれませんか。
                   あついから、れいぼうをつけてくれませんか。
                   เพราะว่าร้อน ช่วยเปิดแอร์หน่อยได้ไหมครับ

                   寒いから、窓を閉めて下さい。
                   さむいから、まどをしめてください。
                   เพราะว่าหนาว ช่วยปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหม

                   美味しいから、もっと食べたい。
                   おいしいから、もっとたべたい。
                   เพราะว่าอร่อย อยากทานอีกเยอะๆ
                   

คําช่วย まで
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

    คําช่วย まで แปลว่า ถึง

สรุปวิธีใช้

1. แปลว่า ถึง ใช้บอกจุดสุดท้าย จุดที่สิ้นสุด ของเวลาหรือสถานที่

                   この店は何時までやっていますか。
                   このみせはなんじまでやっていますか。
                   ร้านนี้เปิด ถึง กี่โมงครับ

                   あなたは何時から何時まで働いていますか。
                   あなたはなんじからなんじまではたらいていますか。
                   คุณทำงานตั้งแต่กี่โมง ถึง กี่โมง

                   この仕事は夕方まで時間がかかります。
                   このしごとはゆうがたまでじかんがかかります。
                   งานนี้จะใช้เวลาจน ถึง ตอนเย็น

                  バンコクからチェンマイまで飛行機で一時間くらいかかります。
                  バンコクからチェンマイまでひこうきでいちじかんくらいかかります。
                  จากกรุงเทพฯ ถึง เชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน

2. แปลว่า ขนาด หรือ จนกว่า ใช้บอกระดับ

                   彼までそう言ってます。
                   かれまでそういっています。
                   ขนาด เขาก็พูดอย่างนั้น (ไม่คิดว่าเขาจะพูดอย่างนั้น)

                   気が済むまで泣いて!
                   きがすむまでないて!
                   ร้องไห้ไปเลย จนกว่า (จนถึงระดับที่) จะพอใจ

                   出来るところまでやって下さい。
                   できるところまでやってください。
                   กรุณาทำ เท่าที่ทำได้ (ถึงจุดที่สามารถทำได้)  

                   書けるようになるまで書いて下さい。
                   かけるようになるまでかいてください。
                   กรุณาเขียน จนกว่า (จนถึงระดับที่สามารถ) จะเขียนได้

 

 

 

คําช่วย より
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

    คําช่วย より แปลว่า กว่า ใช้ในการเปรียบเทียบว่า อะไรมากกว่าอะไร

สรุปวิธีใช้

1. แปลว่า กว่า ใช้ในการเปรียบเทียบ

                   日本はタイより寒いです。
                   にほんはタイよりさむいです。
                   ญี่ปุ่นหนาวกว่าไทย

                   彼は私より背が高いです。
                   かれはわたしよりせがたかいです。
                   เขาสูงกว่าฉัน

                   タイ料理は日本料理より辛いです。
                   タイりょうりはにほんりょうりよりからいです。
                   อาหารไทยเผ็ดกว่าอาหารญี่ปุ่น

                   私はグァイティアウよりソムタムの方が好きです。
                   わたしはグァイティアウよりソムタムのほうがすきです。
                   ฉันชอบส้มตำมากกว่าก๋วยเตี๋ยว

2. แปลว่า จาก ใช้เหมือนกับ から(ใช้แทน から ได้เกือบทุกกรณี)

                   パーティーは9時より始まります。
                   パーティーは9じよりはじまります。
                   งานเลี้ยงจะเริ่มตั้งแต่สามทุ่ม

                   この店は午前10時より開店します。
                   このみせはごぜん10じよりかいてんします。
                   ร้านนี้จะเปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้า

                   ここより富士山が見える。
                   ここよりふじさんがみえる。
                   มองเห็นภูเขาไฟฟูจิจากที่นี่

 

 

จบคำช่วยครับ

Advertisements

One thought on “คำช่วยฯ 3

  1. อยากทราบเกี่ยวกับคำช่วย は ค่ะ ยังไงรบกวนลงไว้เพื่อเป็นความรู้หน่อยนะค่ะขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s