คำช่วยฯ 2

 

คําช่วย に
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ แปลว่า "ที่" หรือ "ถึง" เหมือนกับ to ในภาษาอังกฤษ

สรุปวิธีใช้

1. ใช้แสดงจุดของเวลา ที่การกระทำนั้นๆดำเนิน เหมือนการใช้ at เกี่ยวกับเวลาในภาษาอังกฤษ

                   私は毎朝8時起きています。
                   わたしはまいあさ8じにおきています。
                   ฉันตื่นนอนตอน 8 โมงเช้าทุกวัน

                   会議は午前9時始まります。
                   かいぎはごぜん9じにはじまります。
                   ประชุมจะเริ่มเวลา 9 โมงเช้า

                   明日10時来て下さい。
                   あした10じにきてください。
                   พรุ่งนี้ กรุณามาตอน 10 นาฬิกา

2. ใช้แสดงตำแหน่งที่ตั้งหรือจุดหมายปลายทาง

         1) แปลว่า (อยู่)ที่ ใช้แสดงตำแหน่งว่าสิ่งๆนั้นอยู่ที่ไหน โดยใช้คู่กับกริยา (に)あります、(に)います

                   先生はどこにいますか。先生は教室にいます
                   せんせいはどこにいますか。せんせいはきょうしつにいます。
                   อาจารย์ อยู่(ที่)ไหน? อาจารย์ อยู่(ที่) ใน ห้องเรียน

                   銀行は私の家の近くにあります
                   ぎんこうはわたしのうちのちかくにあります。
                   ธนาคาร อยู่(ที่)ใกล้ๆบ้านผม

                   鞄の中本があります
                   かばんのなかにほんがあります。
                   มีหนังสือ อยู่(ที่) ใน กระเป๋า

         2) แปลว่า ที่ ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ หรือกริยา นั่ง ยืน สัมผัส แตะต้อง เหมือน to,into

                   私は大学に行きます
                   わたしはだいがくにいきます。
                   ฉันไป(ที่) มหาวิทยาลัย

                   明日彼はここに来ます
                   あしたかれはここにきます。
                   พรุ่งนี้เขาจะมา ( ที่ ) ที่นี่

                   彼は家に帰りました
                   かれはうちにかえりました。
                   เขากลับ (ไปที่) บ้านแล้ว

                   彼は部屋に入りました
                   かれはへやにはいりました。
                   เขาเข้าไป (ที่) ในห้องแล้ว

                   彼は会社に着きました
                   かれはかいしゃにつきました。
                   เขาถึง (ที่) บริษัทแล้ว

                  飛行機がバンコク空港に近づいた
                   ひこうきがバンコクくうこうにちがづいた。
                   เครื่องบินเข้าใกล้ (ที่) สนามบินดอนเมืองแล้ว

                  明日午前11時にセントラルの前に集まって下さい。
                   あしたごぜん11じにセントラルのまえにあつまってください。
                   พรุ่งนี้ 11 โมงเช้า กรุณามารวมกัน ที่ หน้าเซ็นทรัล

                   そこに座って下さい。
                   そこにすわってください。
                   กรุณานั่ง(ที่ )ที่นั่น

                   そこに立って下さい。
                   そこにたってください。
                   กรุณายืน(ที่) ที่นั่น

                   機械に触らないで下さい。
                   きかいにさわらないでください。
                   อย่าแตะต้อง (ที่) เครื่องจักร

3. ใช้แสดงเป้าหมายของการกระทําว่า ไปที่นั่นเพื่อต้องการทําอะไร ส่วนมากใช้ร่วมกับกริยา ไป มา กลับ

      วิธีการใช้

กริยารูป ます(ตัด ます ทิ้ง) + に + กริยา ไป มา กลับ

                   友達の家に(へ)ご飯を食べに行きます
                   ともだちのうちに(へ)ごはんをたべにいきます。
                   จะ ไปทาน ข้าวที่บ้านเพื่อน
                    – – – – ไปทำอะไรที่บ้านเพื่อน → ไปทานข้าว
                    – – – – 友達のうちに(へ)行きます+ご飯を食べます
                    – – – – ともだちのうちに(へ)いきます+ごはんをたべます

                   今夜ビールを飲みに行きましょうか。
                   こんやビールをのみにいきましょうか。
                   ไปดื่ม เบียร์กันไหมคืนนี้
                    – – – – ไปทำอะไรกัน → ไปดื่มเบียร์กัน
                    – – – -ビールを飲みます+行きます
                    – – – -ビールをのみます+いきます

                   明日旅行に行きます
                   あしたりょこうにいきます。
                   พรุ่งนี้จะ ไปเที่ยว
                    – – – – ไปทำอะไร → ไปเที่ยว
                    – – – -旅行(をします)+行きます
                    – – – -りょこう(をします)+いきます

4. แปลว่า ต่อ หรือ กับ ใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์บางอย่างเช่น ดี ไม่ดี

                    タバコは体に悪い
                   タバコはからだにわるい。
                   บุหรี่ไม่ดี ต่อ ร่างกาย

                   この野菜は体にいい
                   このやさいはからだにいい。
                   ผักชนิดนี้ดี ต่อ สุขภาพ

                  運動は健康にいい
                  うんどうはけんこうにいい。
                   การออกกำลังกายดี ต่อ สุขภาพ

                   彼は料理にうるさい
                   かれはりょうりにうるさい。
                   เขาเจ้ากี้เจ้าการมาก(ชอบบ่น) กับ เรื่อง(รสชาติ)ของอาหาร

                   彼は他人には厳しいけど、自分にはあまい
                   かれはたにんにはきびしいけど、じぶんにはあまい。
                   เขา กับ คนอื่นจะเข้มงวดมาก แต่ กับ ตัวเองจะไม่ค่อยเท่าไหร่

5. แปลว่า แก่ แด่ หรือ ถึง ใช้แสดงเป้าหมาย จุดหมาย ของการกระทำนั้นๆ ว่าทําให้ใคร เพื่อใคร แด่ใคร หรือ ตรงตําแหน่งไหน

                   恋人電話をかけます。
                   こいびとにでんわをかけます。
                   โทรศัพท์ไปหา (ถึง) แฟน
                   – – – – คนที่จะโทรศัพท์ไปหาคือ แฟน

                   恋人指輪をあげます。
                   こいびとにゆびわをあげます。
                   ให้แหวน แก่ แฟน
                   – – – – คนที่อยากให้แหวนคือ แฟน

                  日本人タイ語を教えます。
                   にほんじんにタイごをおしえます。
                   สอนภาษาไทยให้ (แก่) คนญี่ปุ่น
                   – – – – คนที่จะสอนภาษาญี่ปุ่นให้คือ คนญี่ปุ่น

                   私は恋人手紙を書きます。
                   わたしはこいびとにてがみをかきます。
                   เขียนจดมาย ถึง แฟน
                   – – – – คนที่จะเขียนไปหาคือ แฟน

                   私は財布お金を入れました。
                   わたしはさいふにおかねをいれました。
                   ฉันใส่เงิน ใน กระเป๋า
                   – – – – สถานที่..ที่จะใส่เงินคือ กระเป๋า

                   そこ本を置いておいて下さい。
                   そこにほんをおいておいてください。
                   กรุณาวางหนังสือ เอาไว้ ตรงนั้น
                   – – – – สถานที่ ที่จะวางหนังสือคือ ตรงนั้น

6. แปลว่า จาก ใช้ในความหมายเดียวกับคําช่วย から ส่วนมากใช้กับกริยาที่มีความหมาย ได้รับ หรือ เรียน

                   先生(から)本をもらいました
                   せんせいに(から)ほんをもらいした。
                   ได้รับหนังสือ จาก อาจารย์

                   恋人(から)電話をもらいました
                   こいびとに(から)でんわをもらいました。
                   ได้รับโทรศัพท์ จาก แฟน

                  日本人の先生(から)日本語を習います
                   にほんじんのせんせい(から)にほんごをならいます
                   เรียนภาษาญี่ปุ่น จาก อาจารย์คนญี่ปุ่น

                  彼(から)柔道を教わります
                   かれに(から)じゅうどうをおそわります。
                   เรียนยูโด จาก เขา

7. แปลว่า ให้ ใช้กับประโยครูป ~てくれる、~てもらう、~てあげる

                  彼は私日本語を教えてくれました
                   かれはわたしににほんごをおしえてくれました。
                   เขาสอนภาษาญี่ปุ่น ให้ ฉัน

                  私は彼日本語を教えてもらいました
                   わたしはかれににほんごをおしえてもらいました。
                   ฉันให้เขาสอนภาษาญี่ปุ่น ให้

                  私は彼タイ語を教えてあげました
                   わたしはかれにタイごをおしえてあげました。
                   ฉันสอนภาษาไทย ให้ เขา

8. แปลว่า กับ ใช้กับกริยาที่แสดงความรู้สึกหรือการรับรู้ ว่ารู้สึกอย่างนั้นกับอะไร หรือ สังเกตเห็นอะไร

                  私は点数に驚きました
                   わたしはてんすうにおどろきました。
                   ตกใจ กับ คะแนนที่ได้
                   – – – – ต้นเหตุที่ทำให้ตกใจคือ การได้คะแนนที่สูงเกินคาด

                  長引く戦争多くの人が苦しんでいる
                   ながびくせんそうにおおくのひとがくるしんでいる。
                   คนจำนวนมากกำลังทนทุกข์ทรมาน กับ สงครามที่ยืดเยื้อ
                   – – – – ต้นเหตุที่ทำให้ทนทุกข์ทรมานคือ สงคราม

                  彼の凄さにびっくりしまた
                   かれのすごさにびっくりしました。
                   ตกใจ กับ ความเก่งกาจของเขา
                   – – – –  ต้นเหตุที่ทำให้ตกใจคือ ความเก่งกาจของเขา

                   水がないのに気付きました
                   みずがないのにきづきました。
                   สังเกตเห็น (รู้) ว่านํ้าหมดแล้ว

9. ใช้แสดงผลลัพธ์หรือสภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนมากใช้กับกริยา なります、かわります

                  冬になりました
                   ふゆになりました。
                   เริ่มฤดูหนาวแล้ว
                   – – – – จากที่ไม่ใช่ฤดูหนาว → ฤดูหนาว

                  私は少し日本語が話せるようになりました
                   わたしはすこしにほんごがはなせるようになりました。
                   ผมเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยแล้ว
                   – – – – จากที่พูดไม่ได้ → ตอนนี้พูดได้แล้ว

                  このケーキを3つに切って下さい。
                   このケーキをみっつにきってください。
                   ช่วยตัดเค้กนี้เป็น 3 ส่วนหน่อยได้ไหม?
                   – – – – จากเค้กก้อนใหญ่ → ตัดให้เป็น3ชิ้น

                  信号が青から赤に変わった
                   しんごうがあおからあかにかわった。
                   ไฟจราจรเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง
                   – – – – จากไฟจราจรสีนํ้าเงิน(ไฟเขียว) → เป็นไฟแดง

10. ใช้แสดงเกณฑ์ในการวัดหรือเปรียบเทียบ

                  彼はとてもお父さんに似ている
                   かれはとてもおとうさんににている。
                   เขาเหมือนพ่อมาก
                   – – – – ถ้าเอาพ่อเป็นเกณฑ์ เขาจะเหมือนพ่อมาก

                   AはBに等しい
                   AはBにひとしい。
                   A เท่ากับ B
                   – – – – ถ้าเอา B เป็นเกณฑ์ A จะเท่ากับ B

                   私は週に3回日本語を勉強しています。
                   わたしはしゅうに3かいにほんごをべんきょうしています。
                   ฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
                   – – – – ถ้าเอา 1 สัปดาห์เป็นเกณฑ์ จะเรียนภาษาญี่ปุ่น 3 ครั้ง

                   あなたは一日に何時間日本語を勉強していますか。
                   あなたはいちにちになんじかんにほんごをべんきょうしていますか。
                   คุณเรียนภาษาญี่ปุ่นวันละกี่ชั่วโมง
                   – – – – เอา 1 วันเป็นเกณฑ์จะทำงานกี่ชั่วโมง

11. ใช้กับประโยคที่อยู่ในรูปถูกกระทำ จะเหมือน by ในภาษาอังกฤษ

                   私は恋人にふられた
                   わたしはこいびとにふられた。
                   ฉันโดนแฟนทิ้ง

                   私は泥棒お金を盗まれた
                   わたしはどろぼうにおかねをぬすまれた。
                   ฉันโดนขโมย ขโมยเงินไป

                   私は皆に誉められた
                   わたしはみなにほめられた。
                   ฉันได้รับคำชมจากทุกคน
                   

12. ใช้กับประโยคที่อยู่ในรูปให้กระทำ

                   お母さんは子供薬を飲ませた
                   おかあさんはこどもにくすりをのませた。
                   แม่ให้ลูกกินยา

                   私にやらせて頂けませんか。
                   わたしにやらせていただけませんか。
                   ให้ผมทำได้ไหมครับ

                   その歌を私に歌わせて下さい。
                   そのうたをわたしにうたわせてください。
                   ให้ผมร้องเพลงนั้นนะครับ

13. ใช้ในรูป ~に~がある เช่น

~に夢がある ~に人気がある ~に希望がある ~に期待がある ~に気がある
~にゆめがある ~ににんきがある ~にきぼうがある ~にきたいがある ~にきがある

                   私は大きな夢がある
                   わたしにはおおきなゆめがある。
                   ผมมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มาก

                   タッキーはタイ人の女の子に人気がある
                   タッキーはタイじんのおんなのこににんきがある。
                   ทักกี้มีชื่อเสียงมากในกลุ่มของเด็กสาวชาวไทย

                   私達に希望がある
                   わたしたちにきぼうがある。
                   พวกเรามีความหวัง                   

                   彼は彼女に気があるようだ
                   かれはかのじょにきがあるようだ。
                   เขาท่าทางจะมีใจให้เธอ(สนใจเธอ)  

คําช่วย へ
 

      


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  คําช่วย へ เหมือนคําช่วย に เมื่อใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ

สรุปวิธีใช้

1. แปลว่า ที่ ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ ใช้เหมือน に

                   明日バンコク(に)行きます。
                   あしたバンコクへ(に)いきます。
                   ผมจะไปกรุงเทพฯ พรุ่งนี้

                   彼は家(に)帰りました。
                   かれはうちへ(に)かえりました。
                   เขากลับบ้านไปแล้ว

                   あなたはどこ(に)食事に行きたいですか。
                   あなたはどこへ(に)しょくじにいきたいですか。
                   คุณอยากจะไปทานข้าว ที่ ไหน

                   日本(に)日本語を勉強しにいきます。
                   にほんへ(に)にほんごをべんきょうしにいきます。
                   ผมจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ ประเทศญี่ปุ่น

2. ใช้ร่วมกับ の เป็น への เพื่อใช้ขยายคำนาม ในกรณีนี้ จะใช้ に แทนไม่ได้

                   これは大学へのバスです。
                   これはだいがくへのバスです。
                  นี่คือรถเมล์ที่ไป ที่ มหาวิทยาลัย
                   – – – - だいがくへいくバス → だいがくへのバス
                   – – – - รถเมล์ไปถึงที่ไหน → ไปถึงมหาวิทยาลัย

                    これはあなたへのプレゼントです。
                   นี่เป็นของขวัญ(ที่จะให้) แก่ คุณ
                   – – – – あなたへあげるプレゼント → あなたへのプレゼント
                   – – – – ของขวัญนี้จะไปถึงใคร → ไปถึงคุณ(แด่คุณ)

                   オリンピックへの参加は今回が初めてです。
                   オリンピックへのさんかはこんかいがはじめてです。
                   การเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรก
                   – – – – オリンピックへさんかすること → オリンピックへのさんか
                   – – – – เข้าร่วมอะไร → เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก
            

คําช่วย の
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  คําช่วย の เมื่อใช้แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของ

  เจ้าของ + の + สิ่งของ(คน)

สรุปวิธีใช้

1. ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม แสดงความเป็นเจ้าของ

                   これは私本です。
                   これはわたしのほんです。
                   นี่เป็นหนังสือ ของ ผม

                   彼女は私恋人です。
                   かのじょはわたしのこいびとです。
                   เธอเป็นแฟน ของ ผม

                   あの猫は誰ですか。私です。
                   あのねこはだれのですか。わたしのです。
                   แมวตัวนั้นเป็น ของ ใครครับ?    เป็นของผมครับ                

2. ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม ทําหน้าที่ขยายคำนามเหล่านั้น

                   昨日試験はとても難しかったです。
                   きのうのしけんはとてもむずかしかったです。
                   ข้อสอบเมื่อวานยากมาก
                   – – – – เป็นข้อสอบที่สอบเมื่อไร → เมื่อวาน

                   これは日本時計です。
                   これはにほんのとけいです。
                   นี่เป็นนาฬิกาญี่ปุ่น
                   – – – – นาฬิกาที่ผลิตจากที่ไหน → ที่ญี่ปุ่น

                   彼は日本語先生です。
                   かれはにほんごのせんせいです。
                   เขาเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
                   – – – – อาจารย์ที่สอนวิชาอะไร → วิชาภาษาญี่ปุ่น


3. ทำหน้าที่แทนคำนาม ซึ่งเป็นคํานามที่ผู้พูดและผู้ฟังกําลังพูดถึงอยู่

                   私が買った(車)はこの車です。
                   わたしがかったの(くるま)はこのくるまです。
                   (รถ)ที่ผมซื้อมาคือรถคันนี้ครับ
                   – – – – ในที่นี้ の จะใช้แทน くるま

                   もう少し安いがありませんか。
                   もうすこしやすいのがありませんか。
                   ไม่มีอันที่ถูกกว่านี้หน่อยเหรอครับ?
                   – – – – ในที่นี้ の จะใช้แทนอะไรซักอย่าง ที่ผู้พูดอยากดูหรืออยากซื้อ

                   赤いをお願いします。
                   あかいのをおねがいします。
                   ขออันสีแดงครับ
                   – – – – ในที่นี้ の จะใช้แทนอะไรซักอย่าง ที่ผู้พูดอยากดูหรืออยากซื้อ

4. ทำกริยาหรือประโยคย่อย ให้เป็นคำนาม

                   彼女は料理を作るが好きです。
                   かのじょはりょうりをつくるのがすきです。
                   เธอชอบ(การ)ทำอาหาร
                   – – – – คํานาม+がすき

                   彼は教えるがうまいです。
                   かれはおしえるのがうまいです。
                   เขา(การ)สอนเก่ง
                   – – – – คํานาม+がうまい

                   私は恋人が来るを待っています。
                   わたしはこいびとがくるのをまっています。
                   ผมกำลังรอ(การมาของแฟน)แฟนมาอยู่ครับ
                   – – – – คํานาม+をまつ

                  子供が泣いているが聞こえます。
                   こどもがないているのがきこえます。
                   ได้ยิน(การร้องไห้ของเด็ก)เด็กกำลังร้องไห้
                   – – – – คํานาม+がきこえる


5. ใช้แทน が ในประโยคย่อยที่ใช้ขยายคำนาม

                   私(が)住んでいる町はとても綺麗です。
                   わたしの(が)すんでいるまちはとてもきれいです。
                   เมืองที่ฉันอยู่สวยมาก

                   あなた(が)している仕事は面白いですか。
                   あなたの(が)しているしごとはおもしろいですか。
                   งานที่คุณกำลังทำสนุกไหม?

                   あなた(が)探しているものはこれですか。
                   あなたの(が)さがしているものはこれですか。
                   ของที่คุณกําลังหาอยู่คืออันนี้ใช่ไหม?

6. ใช้ในรูป ~のだ เมื่อต้องการเน้นความรู้สึก เวลาต้องการอธิบายหรือต้องการคำอธิบาย

                   どうしたですか。頭が痛いです。
                   どうしたですか。あたまがいたいです。
                   เป็นอะไรไปเหรอ? ปวดหัว
                   – – – – ต้องการคำอธิบายว่าเป็นอะไร ผู้ถูกถามก็อธิบายไปว่าปวดหัว

                   今はすごく忙しいです。明日もう一度来てくれますか。
                   いまはすごくいそがしいのです。あしたもういちどきてくれますか。
                   ตอนนี้ยุ่งอยู่ มาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหม?
                   – – – – อธิบายเหตุผลที่ต้องการให้มาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ว่า เพราะวันนี้ยุ่งอยู่

7. ใช้ร่วมกับคําช่วยอื่นๆ เพื่อใช้ขยายคํานาม

                   これは日本からのお土産です。
                   これはにほんからのおみやげです。
                   นี่เป็นของฝากจากประเทศญี่ปุ่นครับ
                   – – – – ของฝากจากที่ไหน → จากญี่ปุ่น

                   北斗日本語塾までの距離はどのくらいですか。
                   ほくとにほんごじゅくまでのきょりはどのくらいですか。
                   ระยะทางจนถึงโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโฮคุโตะประมาณเท่าไหร่ครับ?
                   – – – – ระยะทางถึงไหน → จนถึงโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโฮคุโตะ

                   日本へ留学するまでのステップを教えて下さい。
                   にほんへりゅうがくするまでのステップをおしえてください。
                   ช่วยบอกขั้นตอนต่างๆ จนได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมครับ?
                   – – – -ขั้นตอนจนได้ทําอะไร → จนได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

                   これは君へのプレゼントだ。
                   これはきみへのプレゼントだ。
                   นี่เป็นของขวัญสําหรับคุณ
                   – – – – ของขวัญสําหรับใคร → สําหรับคุณ

 

คําช่วย と
 
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  คําช่วย と ถ้าใช้กับคํานามแปลว่า กับ หรือ และ

สรุปวิธีใช้

1. แปลว่า กับ หรือ และ ใช้เรียงคำนามหลายๆตัวต่อกัน

                   本ペンはそこにあります。
                   ほんとペンはそこにあります。
                   หนังสือ กับ ปากกาอยู่ที่นั่น

                   私彼はタイ人です。
                   わたしとかれはタイじんです。
                   ฉัน กับ เขาเป็นคนไทย

                   私はソムタムもち米を食べました。
                   わたしはソムタムともちごめをたべました。
                   ฉันกินส้มตำ กับ ข้าวเหนียว

2. แปลว่า (ด้วยกัน) กับ ใช้แสดงบุคคลที่ร่วมทำกับกริยานั้น ๆ

                   私は恋人(一緒に)映画を見ます。
                   わたしはこいびとと(いっしょに)えいがをみます。
                   ฉันดูหนัง (ด้วยกัน)กับ แฟน (ดูกับใคร → ดูกับแฟน)

                   私は彼氏(一緒に)ご飯を食べます。
                   わたしはかれしと(いっしょに)ごはんをたべます。
                   ฉันทานข้าว (ด้วยกัน)กับ แฟน (ทานข้าวกับใคร → ทานกับแฟน)

                   私は毎晩母(一緒に)寝ています。
                   わたしはまいばんははと(いっしょに)ねています。
                   ฉันนอน (ด้วยกัน)กับ แม่ทุกคืน (นอนกับใคร → นอนกับแม่)

                  今年の夏休みは家族(一緒に)過ごしたい。
                   ことしのなつやすみはかぞくと(いっしょに)すごしたい。
                   ปิดเทอมหน้าร้อนปีนี้ อยากใช้เวลาอยู่ (ด้วยกัน)กับ ครอบครัว (อยู่กับใคร → อยู่กับครอบครัว)

3. แปลว่า กับ ใช้กับเป้าหมายหรือคู่กรณี ซึ่งการกระทํานั้นๆจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีแค่บุคคลเดียว ในกรณีนี้ ใช้ いっしょに ไม่ได้

                   私は彼女結婚します。
                   わたしはかのじょとけっこんします。
                   ฉันจะแต่งงาน กับ เธอ (แต่งงานกับใคร → กับเธอ)
                   – – – – – แต่งงานคนเดียวไม่ได้

                   私は父約束しました。
                   わたしはちちとやくそくしました。
                   ฉันสัญญา กับ พ่อไว้แล้ว (สัญญากับใคร → กับพ่อ)
                   – – – – – สัญญาคนเดียวไม่ได้(ส่วนมาก)

                   家内相談して決めたい。
                   かないとそうだんしてきめたい。
                   อยากปรึกษา กับ ภรรยาก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ (ปรึกษากับใคร → กับภรรยา)
                   – – – – – ต้องมีคนฟังคําปรึกษา

                   日本はアメリカ戦争しました。
                   にほんはアメリカとせんそうしました。
                   ญี่ปุ่นทำสงคราม กับ อเมริกา (ทำสงครามกับใคร → กับอเมริกา)
                   – – – – – การทําสงครามจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคู่กรณี

                   彼はガン闘っています。
                   かれはガンとたたかっています。
                   เขากำลังต่อสู้ กับ มะเร็ง (ต่อสู้กับอะไร → กับมะเร็ง)
                   – – – – – ถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่มีความจําเป็นต้องต่อสู้

                   円をドル交換します。
                   えんをドルとこうかんします。
                   เปลี่ยนเงินเยนให้เป็นเงินดอลลาร์ (เปลี่ยนเงินเยน กับ อะไร → กับเงินดอลลาร์)
                   – – – – – ถ้าไม่มีดอลลาร์ก็ทําการแลกเปลี่ยนไม่ได้

4. แปลว่า ว่า ใช้กับกริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการพูด การนึกคิด เช่น พูด บอก เรียก คิด นึก เชื่อ

                   私はホクトダ言います。
                   わたしはホクトダといいます。
                   ผมชื่อโฮคุโตะดะ (ชื่อของผมเรียก ว่า โฮคุโตะดะ)

                   私はソムチャイ申します。
                   わたしはソムチャイともうします。
                   ผมชื่อสมชาย (ชื่อของผมเรียก ว่า สมชาย)

                   彼は何言いましたか。
                   かれはなんといいましたか。
                   เขาพูด ว่า อะไรนะ

                   私は美味しくない思います。
                   わたしはおいしくないとおもいます。
                   ผมคิด ว่า ไม่อร่อย

                   彼は犯人ではない信じています。
                   かれははんにんではないとしんじています。
                   ผมเชื่อ ว่า เขาไม่ใช่ผู้ร้าย

5. แปลว่า กับ ใช้ในประโยคเปรียบเทียบ

                   私はあなた同じ意見です。
                   わたしはあなたとおなじいけんです。
                   ผมมีความคิดเห็นเหมือน กับ คุณ (เปรียบเทียบความเห็นระหว่างผมกับคุณ)

                   私はあなた(は)意見が違います。
                   わたしはあなたとはいけんがちがいます。
                   ผมมีความคิดเห็นแตกต่าง กับ คุณ (เปรียบเทียบความเห็นระหว่างผมกับคุณ)

                   彼女比べて、私の方が可愛いです。
                   かのじょとくらべて、わたしのほうがかわいいです。
                   ถ้าเปรียบเทียบ กับ เธอแล้ว ฉันน่ารักกว่า (เปรียบเทียบระหว่างฉันกับเธอ)

                   チェンマイバンコク、どちらが好きですか。
                   チェンマイとバンコクと、どちらがすきですか。
                   เชียงใหม่ กับ กรุงเทพฯ ชอบที่ไหนมากกว่ากัน (เปรียบเทียบระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ)

6. แปลว่า ถ้า หรือ พอ ใช้กับกริยารูปพจนานุกรม และ รูปปฏิเสธ

                   左に曲がる、病院があります。
                   ひだりにまがると、びょういんがあります。
                   ถ้า(พอ) เลี้ยวซ้าย จะเห็นโรงพยาบาล

                   次の交差点を右に曲がる、左にホテルがあります。
                   つぎのこうさてんをみぎにまがると、ひだりにホテルがあります。
                   ถ้า(พอ) เลี้ยวขวาตรงสี่แยกหน้า จะเห็นโรงแรมอยู่ทางซ้าย

                   春になる、桜が咲きます。
                   はるになると、さくらがさきます。
                   พอ เข้าฤดูใบไม้ผลิ ซากุระก็จะบาน

                   日本語が分からない、困るよ。
                   にほんごがわからないと、こまるよ。
                   ถ้า ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นจะลำบากนะ

 

ยังมีต่ออีกตอนครับสำหรับคำช่วยที่ใช้บ่อยและมักใช้กันสับสน

อันที่จริงแล้วคนญี่ปุ่นเองก็พูดกันนะครับว่าใช้ไม่ค่อยถูกเท่าไร

เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสครับ ตัดทิ้งได้เวลา(พูดบางตัวน่ะนะ)

Advertisements

2 thoughts on “คำช่วยฯ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s